Administratie & Advies Zoetermeer
Privacybeleid - AA Zoetermeer

Privacybeleid

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 

  • Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • Niet met anderen zullen delen
  • Zorgvuldig beveiligen

 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

 

—–

Gedetailleerde uitwerking privacyverklaring

Administratie & Advies Zoetermeer B.V., gevestigd aan de Signaalrood 61, 2718 SG te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.aa-zoetermeer.nl, Signaalrood 61, 2718 SG te Zoetermeer, telnr: +31 79 3161050

De heer R. Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratie & Advies Zoetermeer B.V. Hij is te bereiken via info@aa-zoetermeer.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratie & Advies Zoetermeer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Nationaliteit

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Geboorteland

– Burgerlijke staat

– Huwelijks- en scheidingsdatum

– Adresgegevens

– ID bewijs

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Sociale netwerken

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Administratie & Advies Zoetermeer B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– ras (via foto op uw ID bewijs)

– burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Administratie & Advies Zoetermeer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Administratie & Advies Zoetermeer B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, WWFT, etc..

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Administratie & Advies Zoetermeer B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Administratie & Advies Zoetermeer B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Administratie & Advies Zoetermeer B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist en of op grond van de fiscale bewaarplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratie & Advies Zoetermeer B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Administratie & Advies Zoetermeer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Administratie & Advies Zoetermeer B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (zie hieronder Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Wij gebruiken wel Google Analytics-cookies, met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten,   gekozen is voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres; ‘gegevens delen’ hebben wij uitgezet; er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratie & Advies Zoetermeer B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aa-zoetermeer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Administratie & Advies Zoetermeer B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Administratie & Advies Zoetermeer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@aa-zoetermeer.nl