Niet periodiek verrekenen breekt op bij einde huwelijk

Een echtpaar is op huwelijkse voorwaarden getrouwd. In de huwelijksakte staat een periodiek verrekenbeding. Er is echter nooit verrekend tijdens het huwelijk. Die verrekening moet alsnog plaatsvinden bij het einde van het huwelijk. Er ontstaan dan problemen bij de waardering van de vermogensbestanddelen en wellicht de onderneming.

Periodieke verrekenbedingen blijken in de praktijk vrijwel nooit periodiek te worden uitgevoerd. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Als verrekening bij het einde van het huwelijk alsnog moet plaatsvinden, doet zich het probleem voor dat alsnog moet worden achterhaald welke vermogensbestanddelen (en vruchten daaruit) hadden moeten worden verrekend. Dat is een (vrijwel) ondoenlijke exercitie.

Voor die situatie wordt in de regelgeving een praktische oplossing geboden. Daarin is het wettelijke vermoeden opgenomen dat het gehele, bij het einde van het huwelijk aanwezige vermogen geacht wordt voort te vloeien uit de vermogensbestanddelen die hadden moeten worden verrekend. Vermogen dat vóór het huwelijk bestond en ook vermogen uit een erfenis of schenking waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is, blijven daarbij alleen buiten de verrekening als de echtgenoten aannemelijk kunnen maken dat een deel van het eindvermogen aan deze vermogensbestanddelen moet worden toegerekend. Overigens geldt de uitsluiting in beginsel weer niet voor de vermogensvermeerdering van die vermogensbestanddelen.

Zijn echtgenoten niet in staat aannemelijk te maken welke vermogensbestanddelen buiten de verrekening moeten blijven? In dat geval hebben zij bij echtscheiding (of overlijden) ieder recht op de helft van het gehele gemeenschappelijk geachte eindvermogen. Die verdeling kan weleens heel anders zijn dan die hen voor ogen stond met het verrekenbeding. Zeker als zij een andere verdeelsleutel met elkaar hebben afgesproken, bijvoorbeeld naar draagkracht. Of als zij hebben afgesproken dat niet alle vermogensbestanddelen onder het verrekenbeding vallen.

Advies

Zorgt u er  voor dat als u een periodiek verrekenbeding opneemt in uw huwelijkse voorwaarden, u ook daadwerkelijk periodiek met elkaar verrekent. Zo voorkomt u toepassing van de wettelijke regels voor verrekenbedingen en een hele nare verrassing achteraf.

Naar het nieuwsoverzicht